Ecokick Foundation (NL)

Beleidsplan stichting Ecokick 2021 - 2025

1. Introductie

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Ecokick waarin wij onze ambities voor 2021-2025 presenteren. In opeenvolgende hoofdstukken besteden we daarbij aandacht aan onze missie en visie, onze aanpak en kerntaken, onze financieel beleid, onze samenwerkingspartners en onze bestuur en besluitvorming.

In 2017 lanceerde Ecokick haar eerste product, de Ecosystem Kickstarter. De EK is een opvouwbare structuur gemaakt van biologisch afbreekbaar karton, die op een helling kan worden aangebracht en gevuld met lokale grond, zaden en voedingsstoffen. Dit geheel kan als als terrassenstructuur functioneren.

Met steun van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kregen we de unieke kans om te investeren in twee jaar onafhankelijk, toegepast onderzoek in Nederland en Oeganda. Dit hebben we gedaan met een groeiend netwerk van partners. Dit resulteerde in ons eerste minimum viable product (MVP) dat klaar is om op grotere schaal getest te worden.

De EK in een notendop
De Ecosystem Kickstarter is een opvouwbare structuur gemaakt van biologisch afbreekbare kartonnen vezels, aangebracht op een helling en gevuld met lokale grond om te functioneren als een terrasstructuur. Binnenin het product zitten zowel zaden als voedingsstoffen die tijdens het productieproces worden toegevoegd. Door de korte termijn bescherming van de biologisch afbreekbare structuur in de kwetsbare fase van vegetatieontwikkeling hebben de wortelstelsels tijd om zich te ontwikkelen. Bij voldoende beworteling valt het karton uiteen en voegt het koolstof toe aan de grond. De anti-erosiefunctie zal worden overgenomen door de nieuwe vegetatie, waardoor de waterinfiltratie en de bodemstructuur worden verbeterd om het ecosysteem te helpen de ecologische drempel te overschrijden.

In dit filmpje wordt dit proces verder toegelicht: ​https://vimeo.com/317006776

2. Missie en visie

De missie van stichting Ecokick is het verbeteren van de veerkracht van gemeenschappen en natuurlijke ecosystemen door landschappen op een duurzame manier te herstellen.

Ecokick - voorheen ‘Ecosystem Kickstarter project’ genoemd - is ontstaan vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan voedselzekerheid en het herstellen van gedegradeerde landschappen door het verbeteren van de veerkracht van de bodem. Wij zijn een team van interdisciplinaire onderzoekers, ondernemers en designers die op experimentele wijze lokaal en ondernemend werken. Dit doen we door het creëren en implementeren van circulaire en op wetenschap gebaseerde natuur- inclusieve landbouwpraktijken.

Ecokick focust zich daarbij op de nexus van landschapsherstel, circulair design én ondernemerschap. Op het gebied van landschapsherstel draagt onze uitvinding, de Ecosystem Kickstarter (EK), bij aan het herstellen van door erosie gedegradeerde landschappen. Dit herstel leidt tot meer voedselzekerheid voor mensen die van dat land afhankelijk zijn. Het design van de EK is in opzet circulair, wat betekent dat lokale, natuurlijke vezels de basis zullen vormen van het product. Op het gebied van ondernemerschap ondersteunt Ecokick dat lokale ondernemers in ontwikkelingslanden de EK kunnen gaan produceren en vermarkten, wat bijdraagt aan meer sociaal-economische ontwikkeling in die landen.

Onze ambitie op de lange termijn is om een leidende speler te worden op het specifieke gebied van erosiebestrijding met circulaire producten in ontwikkelingslanden. Daarbij zetten we in op het inspireren en initiëren van lokale samenwerkingen op het gebied van duurzaam land- en materiaalgebruik. Zo creëren we een duurzame onderneming met sociaal-economische impact over de gehele keten: van grondstof tot productie en implementatie. Een weerbaar landschap is immers de basis voor een weerbare gemeenschap.

Ecokick opereert in een internationale context. Om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten nemen we de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) als leidraad voor onze sociale onderneming. We stellen dat landschapsherstel door middel van een verantwoorde business een basisvoorwaarde is voor meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), waaronder No poverty (1), Zero hunger (2) en Life on land (15).

De ambitie geschetst in dit beleidsplan is om tot en met 2025 ruim 13.000 hectare geërodeerd landschap te herstellen en opnieuw beschikbaar te maken voor voedselvoorziening.

Waarom is onze aanpak zo belangrijk?
Er is meer dan 100 miljoen hectare gedegradeerd land in Sub-Sahara Afrika waarvan momenteel door verschillende internationale actoren is beloofd om het te herstellen. Wereldwijd is er 2 miljard hectare gedegradeerd landoppervlak met landbouwpotentie.1 De pledges van AFR100, de Bonn challenge en individuele landen in Afrika beslaan meerdere miljoenen hectaren waarvan veel nog vóór 2030 moeten worden hersteld wil men de ambities waarmaken. Dezelfde periode, van 2020-2030, is door de UN ook uitgeroepen als de UN Decade on Ecosystem Restoration. We zien dat deze organisaties op zoek zijn naar innovatieve technieken, zeker als deze een integrale oplossing bieden tegen verwoestijning. Een grote kans voor de Ecosystem Kickstarter.
Kortom, er is tijdsdruk ontstaan door de grote beloftes van overheden en organisaties om miljoenen hectaren in Sub-Sahara Afrika te herstellen. Daar wil Ecokick op inspelen. Om de wereldwijde pledges te kunnen realiseren is een grote noodzaak ontstaan voor innovaties die deze impact mogelijk kunnen maken. Door ervaringen met de grootschalige implementatie van projecten in het verleden is echter ook veel schade aangericht. Dit doordat er top-down werd gekozen voor schaal boven verbinding met de gemeenschappen. Hierdoor ontbrak het aan ownership en ecologische biodiversiteit en zijn veel projecten gefaald en investeringen verloren gegaan.
Er wordt daarom kritisch gekeken naar hoe de innovaties rekening houden met de lokale context en is er meer oog voor de sociaal-economische aspecten en biodiversiteit. De integrale aanpak van Ecokick, samenwerking met lokale partijen en onderzoekende werkmethode zijn daarom belangrijke onderscheidende eigenschappen.

 

 

3. Aanpak en kerntaken

In dit hoofdstuk beschrijven we kort en krachtig onze aanpak en kerntaken voor het verwezenlijken van onze missie en visie de komende jaren. Het werk van de stichting bestaat uit de volgende vijf kerntaken, waarvan de eerste vier in dienst staan van de laatste, allerbelangrijkste kerntaak:

1. Beheer handelsnaam en intellectueel eigendom
2. Communicatie
3. Partnerschapontwikkeling
4. Fondsenwerving
5. Onderzoek en ontwikkeling

We zullen hieronder voor elke kerntaak toelichten wat strategie is voor de komende jaren.

3.1 Beheer handelsnaam en intellectueel eigendom
De ambities van stichting Ecokick vallen of staan de komende vijf jaar bij de ontwikkeling van onze uitvinding, de EK. Een van de belangrijkste redenen om het intellectueel eigendom van de EK onder te brengen in deze stichting, is omdat de bestuurders niet willen dat hier ooit een financiële claim op gelegd kan worden en daarmee ook daadwerkelijk ter beschikking blijft van het algemeen beogend nut.
De EK is gepatenteerd in Nederland. In de toekomst kan het intellectueel eigendom andere producten die binnen onze missie en visie worden ontwikkeld ondergebracht worden bij Ecokick.

3.2 Communicatie
Zoals hieronder uitgebreid wordt toegelicht, zal de daadwerkelijke productie van de EK uiteindelijk in handen zijn van lokale ondernemers in ontwikkelingslanden. Daarbij acht de stichting het voor kwaliteitsbewaking en marketing wel van belang dat er uniform gecommuniceerd wordt over de EK en toekomstige producten.
Daarom is een belangrijke functie van stichting Ecokick het beheer en de ontwikkeling van de verschillende communicatiemiddelen. Specifiek taken die daarbij horen zijn:

 • Website ontwikkeling en beheer.

 • Het publiceren van updates via verschillende (social) media kanalen over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de EK en landschapsherstel.

 • Ontwikkeling en beheer brand guidelines voor partners van Ecokick.

 • Het delen van nieuwe uitvindingen.

3.3. Partnerschap ontwikkeling
Onze huidige strategie is om een consortium te creëren van gelijkgestemde partners die geloven in onze missie. Hierdoor is onze missie minder afhankelijk van de gratie van één grote financier en belangrijker, we creëren meer toegang tot kennis, financiering en testlocaties van de EK.

Stichting Ecokick werkt actief samen met gelijkgestemde organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven. Op dit moment zijn dat onder meer:

 • Universiteit Wageningen: www.wur.nl

 • Acacia Water: ​www.acaciawater.com

 • RVO: ​www.rvo.nl

 • Justdiggit: ​www.justdiggit.org/

 • Nederlandse Ambassade in Uganda: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/uganda/over-ons/ambassade-in-kampala

3.4 Fondsenwerving & Bijdragen
Stichting Ecokick werft de komende jaren actief fondsen voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Deze worden omschreven in de volgende paragraaf.

Onze fondsenwerving doelen voor de komende vijf jaar zijn terug te vinden in de begroting in hoofdstuk 4.2. Naast het aanschrijven van fondsen, wordt er ingezet op donaties. Daarnaast zullen lokale producenten een bijdrage gaan betalen voor de productie van de EK om samen alle kosten te dragen van de stichting.

3.5 Onderzoek en ontwikkeling
In 2021 focust Ecokick zich op het verder ontwikkelen van het minimal viable product (MVP) en een grootschalige pilot. Daarnaast wordt er een experiment gestart met het opzetten van een eerste Ecokick Production Unit in Uganda, de eerste productiestraat buiten Nederland.

In de jaren daarna wordt er structureel gewerkt aan het ondersteunen van lokale ondernemers die de EK zelfstandig gaan leren produceren en op de markt brengen.

De gelden die binnenkomen door fondsenwerving en licenties worden dus op drie fronten ingezet:

 1. De circulaire ontwikkeling van de EK en de productiestraat met behulp van een tussenpartij.

 2. Het opleiden van lokale ondernemers in ontwikkelingslanden die de EK gaan produceren, wat bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap.

 3. De EK beschikbaar maken voor landeigenaren die die anders niet zelf kunnen betalen.

Dit alles zal de komende jaren learning by doing zijn. De realiteit in de landen waar we het verschil willen maken is in onze ervaring complex. Het allerbelangrijkste is dat de EK terecht komt op de plekken en bij de mensen waar hij echt een verschil maakt. Een bottom-up approach is daarbij de sleutel. Hieronder voor de geïnteresseerde iets meer context over het belangrijk hiervan.

 

4. Financieel beleid


4.1 Algemeen beleid
Het bestuur streeft naar een financieel gezonde organisatie. Alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaarverslag. Voor projecten die door Stichting Ecokick worden uitgevoerd worden subsidies en fondsen aangevraagd bij charitatieve instellingen op het gebied van landschapsherstel. Daarnaast willen wij door middel van een ANBI-status het ook aantrekkelijk maken voor particulieren om een schenking te doen en kunnen bedrijven sponsor worden van onze projecten. De stichting heeft op deze manier inmiddels verschillende schenkingen ontvangen.
Onze statuten beschrijven bovenstaande in meer detail en zijn overeenkomstig wet- en regelgeving te vinden op onze website, evenals de toekomstige jaarrekeningen.

4.2 Begroting
In lijn met onze strategie presenteren we hieronder onze begroting voor de komende vijf jaren. 

Baten

2021

2022

2023

2024

2025

Fondsenwerving

50000

50000

35000

25000

15000

Donaties

15000

15000

15000

15000

15000

Bijdrage lokale producenten

0

10000

20000

30000

40000

Totaal

65000

75000

70000

70000

70000

           

Kosten

2021

2022

2023

2024

2025

Beheer handelsnaam en IP

500

500

500

500

500

Brand guidelines

2500

2500

2500

2500

2500

Partnerschap ontwikkeling

1000

1000

1000

1000

1000

Fondsenwerving

1000

1000

1000

1000

1000

Onderzoek en ontwikkeling

60000

60000

60000

60000

60000

Totaal

65000

65000

65000

65000

65000

           

Overzicht

2021

2022

2023

2024

2025

Resultaat

0

10000

5000

5000

5000

Eigen vermogen

0

10000

15000

20000

25000

In bovenstaande begroting wordt zoals te zien is toegewerkt naar de ontwikkeling van een eigen vermogen. Daarbij wordt in lijn met de ANBI-wetgeving niet meer vermogen gehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting Ecokick. Dit eigen vermogen dient dan ook voor de volgende, specifieke zaken:

 • Verwachte schommelingen in inkomsten en uitgaven, met name in de landen waar de EK wordt geïmplementeerd en waar een grote onzekerheidsfactor meespeelt.

 • Aanvullend onderzoek in nieuwe producten en processen.

4.3 Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. De stichting werkt met vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen hooguit een onkostenvergoeding volgens de daarvoor geldende regels. De stichting heeft geen personeel in dienst.

5. Bestuur en besluitvorming


5.1 Bestuursleden

Het bestuur van stichting Ecokick wordt gevormd door:
Voorzitter - Teun Vogels
Penningmeester - Henrik Looij
Secretaris - Thom Bindels
Algemeen bestuurslid - Martijn Harlaar

5.2 Besluitvorming
Zoals vastgelegd in de statuten van stichting Ecokick worden besluiten genomen op basis van meerderheid van stemmen.

6. Meer informatie en contact

Heeft u na het lezen van dit beleidsplan vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op:

Teun Vogel teun@ecosystemkickstarter.com
0615425674

Henrik Looij henrik@ecosystemkickstarter.com
0644195969

 

RSIN: 8608.06.650

Board composition

 

 Teun Vogel
Chairman

Henrik Looij
Treasurer

 
 

Thom Bindels
Secretary

Martijn Harlaar
General Board member